Scroll Top
ul. Kręta 8/1 lok. 102, 15-345 Białystok
oferta LOGOPEDYCZNA

Na terenie Pracowni prowadzimy diagnozy i terapię logopedyczną, neurologopedyczną, surdologopedyczną oraz miofunkcjonalną dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Zajmujemy się  wczesną interwencją logopedyczną (0-3 r.ż.), m.in. stymulacją słuchu
i wokalizacji, terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niemówiących, terapią logopedyczną z elementami Metody Krakowskiej, terapią karmienia, oceną i terapią miofunkcjonalną, oceną wędzidła języka – opieką przed i po zabiegu podcięcia, masażem logopedycznym, terapią dyslalii,  terapią typowych wad mowy, terapią surdologopedyczną, czyli terapią słuchu i mowy dzieci
z wadami słuchu oraz z wszczepionym implantem ślimakowym, treningiem słuchowym dzieci
z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, wczesną nauką czytania (symultaniczno-sekwencyjna).

OBSZARY, W KTÓRYCH PRACUJEMY TO: 

zaburzenia mowy, wady wymowy, opóźniony rozwój mowy, afazja, trudności w karmieniu, zaburzenia miofunkcjonalne, zaburzenia przetwarzania słuchowego, wady słuchu, trudności szkolne, zaburzenia koncentracji uwagi.

Jak wygląda współpraca w przypadku wsparcia logopedycznego ? 

Konsultacja obejmuje wywiad z rodzicem, obserwację dziecka, sprawdzenie funkcji aparatu mowy, ocenę sprawności językowych i komunikacyjnych – słownictwa, gramatyki, rozumienia mowy, umiejętności komunikowania się, sprawdzenie funkcji słuchowo-językowych, analizę dostarczonych badań słuchu lub innych. Badanie jest pogłębiane w zależności od specjalizacji neuro- lub surdologopedycznej.

Wydanie opinii wymaga minimum 2 spotkań konsultacyjnych.

 • Podczas pierwszej konsultacji specjalista przeprowadza wywiad ukierunkowany, sprawdza funkcje w obszarze ustno-twarzowym, m.in. pozycję spoczynkową języka, warg, żuchwy, sposób połykania, żucia, zwraca uwagę na postawę ciała,  ocenia wędzidło języka lub/i wargi górnej.
 • Terapia dedykowana jest zarówno niemowlętom, małym dzieciom, dzieciom w wieku szkolnym, młodzieży, a także dorosłym.
 • Terapia miofunkcjonalna jest metodą leczenia wykorzystującą ćwiczenia logopedyczne oraz ruchowe z całym ciałem, w celu korygowania nieprawidłowej pracy mięśni twarzy, ust, języka i gardła. 
 • Jej celem jest przywrócenie prawidłowego napięcia mięśniowego w okolicach twarzy i ust (prawidłowej pozycji spoczynkowej języka i warg oraz prawidłowego sposobu połykania), a co za tym idzie zniwelowane wielu nieprawidłowości, takich jak chrapanie czy oddychanie przez usta. 
 • Nieprawidłowy sposób połykania (w trakcie połykania język wsuwa się między zęby, napierając na nie), wiąże się to z wieloma problemami, szczególnie ortodontycznymi (wady zgryzu) i logopedycznymi (wady wymowy). 
 • Zaburzenia miofunkcjonalne rzadko dotykają wyłącznie sfery ustno-twarzowej, zazwyczaj dotyczą całego ciała (nieprawidłowa postawa ciała, asymetria, ale również problemy z koordynacją ruchową i koncentracją) i często wymagają łączenia ćwiczeń motoryki małej i dużej.
 • W przypadku młodzieży i dorosłych pacjentów, którzy są w trakcie leczenia ortodontycznego terapia miofukcjonalna powinna zostać wydłużona aż do zakończenia leczenia zgryzu. 
 • Na konsultacje warto wziąć ze sobą picie oraz ulubione przekąski.
 • Czas trwania terapii podyktowany jest wiekiem pacjenta – ok. 40 minut + rozmowa podsumowująca z Rodzicem.

Prowadzimy terapię surdologopedyczna od okresu niemowlęcego aż do dorosłości. 

Jest ona dedykowana osobom z uszkodzonym słuchem (osoby niesłyszące i słabosłyszące, wyposażone w aparaty słuchowe lub implanty ślimakowe)

ZAKRES ODDZIAŁYWAŃ jakie są prowadzone podczas terapii obejmują:

 • wychowanie słuchowe i ćwiczenia słuchowe,
 • stymulację percepcji słuchowej w zakresie kontroli słuchowej, analizy i syntezy słuchowej oraz pamięci słuchowej,
 • ćwiczenia rozumienia mowy (wyrazy, wyrażenia, zdania proste i złożone),
 • stymulację ekspresji mowy (powtarzanie, nazywanie, mowa dialogowa i opowieściowa) oraz kształtowanie prawidłowej wymowy artykulacyjnej głosek, 
 • stymulację procesów poznawczych w zakresie percepcji wzrokowej, czuciowej, orientacji przestrzennej, uwagi, pamięci, myślenia przyczynowo-skutkowego oraz abstrakcyjnego,
 • wczesną nauka czytania metodą sylabową oraz pisania, 
 • ćwiczenia komunikacji pozawerbalnej.
cennik poradni

Płatność za konsultacje/terapie logopedyczne odbywa się w formie gotówkowej lub  w drodze przelewu na konto bankowe o numerze: 88 1160 2202 0000 0005 7238 5259/ podajemy imię i nazwisko dziecka.

Oferujemy diagnozę i terapię logopedyczną, neurologopedyczną, miofunkcjonalną oraz surdologopedyczną dla dzieci (w tym również niemowląt), młodzieży i dorosłych.
UWAGA! KOnsultacje logopedyczne oraz badania przetwarzania słuchowego umawiane są wyłącznie pod numerem telefonu: 724 995 346.
Konsultacja logopedyczna (opóźniony rozwój mowy, dzieci niemówiące, wady wymowy)

czas: 50 minut

cena: 160 PLN

Konsultacja neurologopedyczna / miofunkcjonalna (w przypadku nieprawidłowości u niemowląt i małych dzieci, zaburzeń połykania, zaburzeń oddychania, skróconego wędzidełka, trudności w karmieniu, ocena miofunkcjonalna)

czas: 50 minut

cena: 180 PL

Konsultacja neurologopedyczna– kontrolna

czas: 30 minut

cena: 100 PLN

Konsultacja logopedyczna / surdologopedyczna / miofunkcjonalna - M.Maj

czas: 50 minut

cena: 180 PLN

Terapia logopedyczna

czas: 45 minut

cena: 120 PLN

Terapia miofunkcjonalna / terapia karmienia / terapia neurologopedyczna

czas: 45 minut

cena: 130 PLN

Masaż logopedyczny z elementami technik manualnych

czas: 30minut

cena: 80 PLN

Opinia po konsultacji / diagnozie

Cena za stronę:

– 1 strona – 100 PLN,
– 2 strony – 200 PLN

Czas przygotowania opinii do 3 tygodni.

Wydanie opinii wymaga minimum 2 spotkań konsultacyjnych.

UWAGA! Brak odwołania wizyty bądź odwołanie jej po czasie przewidzianym w Regulaminie (min. 24 godziny przed spotkaniem - nie później niż do godziny 15:00) wiąże się z wniesieniem opłaty za zarezerwowany termin. Opłata ta wynosi tyle samo, co konsultacja u danego specjalisty.
NUMER KONTA - ZA konsultacje i terapie logopedyczne: 88 1160 2202 0000 0005 7238 5259
Potrzebujesz Pomocy?